Qunfayakoon

Olje, Norge og verden

In Economy on 17. April 2010 at 20:08

Forskerne har siden 60 tallet skrevet mer og mer om temaet ”peak oil”. Det vil si toppunktet for oljeproduksjon i verden. Denne termen ble enda mer aktuell når oljeprisen steg til 140 Dollar fatet månedene før Lehman Borthers gikk konkurs. Hva dette indikerer er simpelthen at oljen vil i nærmeste fremtid bli en mangelvare, men også et livsnødvendig gode som er selve forutsetningen for økonomisk vekst.

BRIK landene som omfatter Brasil, Russland, India og Kina er i en økonomisk oppvekst som de slettes ikke ønsker å stoppe på grunn av krav fra den øvrige verden om CO2 kutt. Med Kina som de siste årene nærmer seg USA sitt nivå av oljeimport (ca 1 millioner fat per dag) fra Saudi Arabia og med Indias gedigne økonomiske suksess er det ingen foreløpige signaler om å dempe opp forbruket slik at klimamålene fra COP15 nås. I dag konsumeres det ca 88 millioner fat om dagen på verdensbasis, oljen kommer fortsatt til å omsettes og den kommer til å bli dyr.

Det er derfor svært uheldig, at Norge står igjen med sine reserver og lar være å bli en del av den siste fasen for oljenæringen. Sentral Europas etterspørsel etter energi har gjort land som Polen, Ukraina og Tyskland avhengige av Gass og Olje fra Russland. Når det nå forurenses mer per fat av utvinnet råolje i Russland sammenliknet med Norge er det ingen tvil om hva som lønner seg for miljøet.

Oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i feltene Nordland V, VI og VII samt Troms II har vært et kontroversielt tema innad i den rødgrønne regjeringskoalisjonen. Med småpartiene Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samt et mindretall i Arbeiderpartiet er det samlet en tilnærmet like my motstand som det er støtte for oljeutvinning eller. Argumentene for og imot er imidlertid til tider veldig uklare dette siden vi ikke har noen konsekvensutredning. Utredningen har imidlertid støtte fra flertallet i Stortinget.

Med den etterspørselen verden har for energi vil oljen fortsatt utvinnes og det vil bli mindre terskel for å lete etter olje i polområdene som de neste tiårene vil bli enklere for lete og utvinningsaktivitet. Med en oljepris som ikke vil reduseres vil eksportørene, transportørene (transit stater og shipping industrien) og oljeselskapene sitte med gode profitter. Skal Norge da la være og engang foreta en konsekvensutredning når slike oljeinntekter vil øke antall kroner staten kan hente innenfor handlingsregelen? Med økende offentlige kostnader til helse og velferd fremover vil det være kniving mellom departementene om andeler fra potten, det vil da være veldig heldig for forskerne at økte oljeinntekter gir et større grunnlag for handlingsregelen slik at forskning på alternativ energi intensiveres og prioriteres.

Det er også verdt å tenke på de store politiske konsekvensene av en vedvarende økende oljepris fremover. Utviklingsland som har vist til god økonomiske vekst gjennom 90 tallet og det siste tiåret vil slite med å ha råd til dyrere olje for sitt konsum. Vi har allerede nå vært vitne til flere uroligheter i land i Sør-Amerika, Afrika og Sør-Asia hvor høye oljepriser har lammet transportindustrien. I tillegg hemmer mangel på energi til strøm av industri og næringsbygg den økonomiske stabiliteten som er svært vanskelig å opprettholde. Under slike forhold blir ofte radikale og revolusjonære grupperinger store nok til å velte regimer og regjeringer. Slike uroligheter kan også utløse borgerkriger som har store konsekvenser for humanitære forhold og miljøet.

Hva Norge kan bidra til med her er å eksportere sin ekspertise innen utvinning som gjør det mindre forurensende samt å bidra til med å holde oljeprisen noenlunde lavere enn hva prognosene er slik at vi får tid og midler til alternative energikilder som kan anvendes globalt. Det eneste alternativet i dag er atomkraftverk som de siste årene har blitt svært ettertraktet blant land med relevant teknologi. Bioenergi utvinnes på sin side fra mat og skal i magen, ikke i tanken.

Videre er all informasjon god informasjon. En konsekvensutredning vil gi fakta for begge partene i debatten til å komme med argumenter. Utredningen vil basere seg på Oljedirektoratets rapport som nedskriver anslag på reservene, hvilket blokker som har mest reserver samt risikoen for fiskebestanden i området. Videre vil den ta hensyn til ny informasjon fra andre aktører som oljeselskapene og miljøvernorganisasjonene. I tillegg til å gi konkrete tall på hvor mye penger det er å hente og tape ved eventuell oljevirksomhet i området. Vi vil vente på denne utredningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: